Nexbau s.r.o.

Vítajte na stránke firmy Nex-bau s.r.o.

Naša firma vznikla v roku 1998, odvtedy sa zaoberáva s montážom a prenájmom fasádneho lešenia, so zateplením budov, so strojovími omietkami, a hlavne betonážov podlahových poterov.

Technologický postup pri kladení cementových poterov

Technologický postup pri kladení cementových poterov

Pri kladení materiálu sa v prvej fáze urobia vodiace pásy z poterovej hmoty podľa zameraných výšok, ktoré slúžia na ťahanie poteru v požadovanej výške. Po zatvrdnutí vodiacich pásov sa na plochu kladie zamiešaný materiál, nahrubo sa rozprestrie a pomocou laty vedenej po vodiacich pásoch sa sťahuje do roviny. Ďalej sa vrstva poteru zhutní pravidelnými údermi latou a vyhladí pomocou gletovacieho hladidla na potery.
Všeobecné podmienky pri kladení cementových poterov

Všeobecné podmienky pri kladení cementových poterov

Teplota vzduchu a podkladu musí byť počas spracovania a tuhnutia materiálu od +5 do +30 °C. Pri spracovaní a tuhnutí materiálu je potrebné chrániť plochy pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, mrazu, dažďa, silného vetra a prievanu. Na oddelenie poterovej dosky od zvislých konštrukcií a všetkých vystupujúcich prvkov je potrebné použiť okrajovú dilatačnú pásku. Páska sa k stene prichytáva mechanicky(klincami, resp. spinkami) alebo lepením. Výška pásky sa volí tak, aby prečnievala nad horný okraj nášľapnej vrstvy (najmä pri tuhých nášľapných vrstvách). Prečnievajúca časť pásky sa odstráni až po realizácii konečnej nášľapnej vrstvy.
Ošetrovanie cementových poterov – všeobecné zásady

Ošetrovanie cementových poterov – všeobecné zásady

Poter sa musí počas prvých 48 hodín po realizácii udržiavať vo vlhkom stave (prekrytie fóliou, nastieľanie rohoží a pod.), chrániť pred prievanom, slnečným žiarením alebo rýchlym vysychaním. Od tretieho dňa sa odporúča intenzívne vetranie miestnosti nárazovým vetraním aspoň päťkrát denne počas najmenej. 10 minút. Pri otvorených oknách a dverách pritom treba chrániť poter pred dažďovou vodou. Dokonalosť vyschnutia poteru je možné overiť priložením paronepriepustnej fólie s rozmermi približne 50 x 50 cm na jeho povrch. Okraje fólie sa utesnia páskou. Ak sa počas 24 hodín nevyskytnú pod fóliou nijaké stopy vlhkosti, je možné poter považovať za dostatočne vyschnutý. Táto skúška je však iba informatívna. V prípade, že sa nedá zabezpečiť dostatočné vetranie prirodzeným spôsobom, môžu sa pri zatvorených oknách a dverách použiť priemyselné stavebné sušiče (upravujú relatívnu vlhkosť vzduchu na približne 5 %). Voda, ktorá v nich počas prevádzky skondenzuje, sa musí neustále odvádzať von z miestnosti, aby nedochádzalo k opätovnému zvlhčovaniu vnútorného prostredia. Počas vysúšania týmto spôsobom je tiež dobré meniť polohu sušičov tak, aby nevznikli v miestnosti ostrovy s lokálne vyššou vlhkosťou poteru.
Poter na podlahovom vykurovaní

Poter na podlahovom vykurovaní

Pred kladením poteru je potrebné otestovať vykurovací systém z hľadiska tesnosti a funkčnosti. V priebehu kladenia a zretia poteru sa musí systém napustiť nevykurovaným médiom (bežná teplota 10 až 15 °C) s predpísaným tlakom, aby nedošlo k deformácii rozvodov. Vykurovací systém musí byť prichytený, aby sa nevyplavil, resp. nadvihol. Pomocou nivelačného prístroja, meračských lát a vodováhy sa zamerajú požadované výšky poterovej vrstvy a po obvode sa zaznačia na zvislých konštrukciách.
Uvedenie podlahového kúrenia do prevádzky

Uvedenie podlahového kúrenia do prevádzky

Spustiť prevádzku podlahového kúrenia pri cementových poteroch možno po 21 dňoch od realizácie poteru. Spustenie by malo prebiehať podľa inštrukcií výrobcu vykurovacieho systému a stavbyvedúci musí o ňom viesť záznamy v stavebnom denníku, resp. vo formulári dodávateľa vykurovacieho systému. Ak výrobca systému podlahového vykurovania neuvádza inak, je potrebné podlahové vykurovanie uviesť do prevádzky po 21 dňoch s teplotou 25 °C počas troch dní. Ďalej sa v priebehu štyroch dní dosiahne maximálna prevádzková teplota, ktorá nikdy nesmie prekročiť 55 °C. V prípade, že sa neobjavia nijaké nedostatky, resp. poruchy, je možné systém postupne ochladiť na teplotu 18 °C. Po skúškach vykurovacieho systému sa odporúča neprestať kúriť, ale udržiavať stálu teplotu 25 °C, a to bez prerušovania až do stabilizovaného vysušenia poteru.
Predch. 1 2 3 4 5 Ďaľší
Naše realizované stavby:

Zobraziť Nexbau s.r.o. na väčšej mape